GIẢI PHÁP137 Pillars Suites Bangkok

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Khách Sạn/Resort nước Thái Lan 200 m² à Tần suất sử dụng thấp

à Sản phẩm sử dụng trong dự án này: