GIẢI PHÁPHullet Rise Condominium

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Chung cư Singapore 50 m² à Tần suất sử dụng thấp