GIẢI PHÁPMarina Bay Residences

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Chung cư Singapore 20 m² à Tần suất sử dụng cao

à Sản phẩm sử dụng trong dự án này: