GIẢI PHÁPMinton Rise

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Chung cư Singapore 800 m² à Tần suất sử dụng thấp

à Sản phẩm sử dụng trong dự án này: